vilkor
Joycard ägs och drivs av Upplevelsebutiken Sverige AB (556848-9719), (nedan kallat Bolaget) som träffat avtal med rätt att under eget namn paketera, förmedla och marknadsföra flertalet upplevelsearrangörers (nedan kallad Arrangör) upplevelser. Försäljning sker via joycard.se samt via fysiska butiker i Sverige.

Parter och ansvar
Den som köper och betalar en upplevelse anses vara Köpare. Den som skickar en bokningsförfrågan och konsumerar en upplevelse anses vara Användare. Bolaget ansvarar gentemot Köpare för frågor gällande köp av upplevelse. Respektive arrangör ansvarar för frågor från Användare som rör bokningsförfrågan och den aktuella upplevelsen. Bolaget tillhandahåller endast en förmedlingstjänst varför Användaren är hänvisad till de villkor och förutsättningar som tillhandahålls av den arrangör som genomför den aktuella upplevelsen. Detta innebär att Bolaget frånskriver sig allt ansvar för utförandet och alla eventuella ansvarsfrågor som uppstår i samband med de tjänster som Bolaget förmedlar åt arrangören.

Utbud av Arrangörer
Utbudet av Arrangörer finns angivet på www.joycard.se. På grund av omständigheter utom Bolagets kontroll kan utbudet av Arrangörer förändras under kortets giltighetstid. För en fullständig och aktuell förteckning över tillgängliga Arrangörer och deras utbud av upplevelser se www.joycard.se.

Text och bilder
De texter och bilder som beskriver Joycards upplevelser har för avsikt att i så hög utsträckning som möjligt återspegla Användarens upplevelse. Vissa bilder beskriver endast den aktuella företeelsen och avser således inte alltid den specifika upplevelsen hos en specifik Arrangör. Bolaget erhåller och publicerar information och texter från aktuella Arrangörer. Om Bolaget erhållit information som visar sig vara missvisande och Användaren inte anser att informationen motsvarar den erhållna upplevelsen hänvisar Bolaget till Arrangören. Joycard reserverar sig även för eventuella tryckfel på hemsidan och tryckt material.

Joycard presentkort
Presentkortet är en värdehandling och utan denna kan inte Användaren utnyttja presentkortet som betalningsmedel för köp av en upplevelse. Presentkortet kan inte växlas in mot kontanter och borttappade kort ersätts ej.

Våra presentkort är giltiga i 12 eller 14 månader (se baksidan) från försäljningsdatum och gäller som betalningsmedel för en upplevelse hos en Arrangör vid ett tillfälle.
Vid förlängning av giltighetstid eller byte av upplevelse förlängs presentkortets giltighetstid automatiskt med 12/14 månader från det datum förlängningen eller bytet gjorts.
Vad Användaren är berättigad till hos respektive Arrangör finns angivet på www.joycard.se. Om Användaren önskar något mer utöver vad som ingår i den erhållna upplevelsen, avtalas det mellan Arrangören och Användaren och betalas direkt till Arrangören. I de fall Användaren i samråd med Arrangören väljer ett alternativ som prismässigt understiger den förutbestämda upplevelsens värde återbetalas inte denna mellanskillnad utan kortet anses vara förbrukat efter genomförd upplevelse.

Bokning
Joycard är en värdehandling som skall överlämnas till Arrangören innan upplevelsen utnyttjas. Varje Joycard är unikt och kan endast användas en gång vid ett tillfälle.
Alla bokningar sker direkt hos respektive Arrangör och inte via Bolaget. På www.joycard.se framgår varje Arrangörs bokningsregler. Det är Arrangörens bokningsregler som avgör om ombokning är möjligt.

Ångerrätt/Återköp
Köpare har 14 dagars ångerrätt på den vara som köpts på distans enligt distansavtalslagen. Det innebär att du som köpt ett Joycard på joycard.se har rätt att frånträda köpet. För att kunna frånträda ditt köp får inte det Joycard du köpt vara bokat eller utnyttjat. Du måste meddela oss inom 14 dagar från det att du mottagit ditt Joycard att du vill ångra ditt köp. Meddela oss genom att skicka ett mail till support@upplevelse.com. Sedan ska du snarast, på egen bekostnad, sända tillbaka ditt Joycard i samma skick som du mottagit det i. När vi mottagit det Joycard du köpt i retur återbetalas köpesumman till det konto från vilket inbetalningen gjordes. Fraktkostnader ersätts ej.

Reklamation
Bolaget förmedlar upplevelser som genomförs av utvalda Arrangörer med vilka bolaget har avtal om upplevelsernas specifika innehåll och genomförande. I det fall kunden anser att Arrangören inte uppfyller utlovad eller förväntad kvalitet skall kunden omgående och på plats vända sig till Arrangören med sitt ärende. Ytterligare synpunkter på Arrangörens genomförande skall skickas skriftligen till Bolaget. Om reklamationen däremot avser Bolagets ansvar skall kunden synpunkter skickas skriftligen till Bolaget. Eventuell ersättning från Bolaget är begränsad och kan aldrig överstiga kostnaden för den aktuella upplevelsen som reklamationen avser. Bolaget ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, eller andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva upplevelsen.

Skadestånd
Eftersom Bolaget förmedlar Arrangörens tjänster ansvarar Bolaget inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, eller andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva upplevelsen.

Ändringar
Bolaget äger rätt att utan tidigare förvarning ändra i dessa Allmänna villkor och ändringarna träder i kraft när dessa publicerats på www.joycard.se. För att hålla sig uppdaterad uppmanas därför parter att besöka denna plats för tillgång till aktuell och uppdaterad version av dessa Allmänna villkor.
Personuppgifters hantering
Upplevelsebutiken AB respekterar din integritet och hanterar dina personuppgifter noggrant enligt Personuppgiftslagen (PUL). De personuppgifter som du skickar till Bolaget används för att ge bästa möjliga service, hantera din beställning så bra som möjligt och informera dig om intressanta erbjudanden och nyheter genom vårt nyhetsbrev.
Dina personuppgifter ges aldrig vidare eller säljs till tredje part som inte har ett avtal med Bolaget som kräver dessa uppgifter används för Användares räkning.
Vill du kontrollera vilka uppgifter Bolaget har om dig eller ta bort de uppgifter som finns om dig hos Bolaget kontakta oss per brev eller e-mail.

Tvister
Endast svensk lag ska tillämpas på alla förordningar, förpliktelser och anbud gällande dessa Allmänna villkor. Alla tvister mellan parter ska uteslutande läggas fram för därtill behörig domstol i Stockholm.

Ovanstående villkor uppdaterades 2015-12-01
UPPLEVELSEBUTIKEN SVERIGE AB (JOYCARD)
556848-9719